Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

DOM ZDRAVLJA OGULIN:
Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa
Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na
pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem
otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti,
potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno
članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao
i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije
neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili
drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji
posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je
prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji
je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru
djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu
informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu
svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom
ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena
informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja
ponovnu uporabu“.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja
ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja
nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva
Domu zdravlja Ogulin, službeniku za informiranje:

      * pisanim putem na adresu:
Dom zdravlja Ogulin, Bernardina Frankopana 14, 47300 Ogulin
n/p Službenik za informiranje

      * putem elektroničke pošte: dom.zdravlja.ogulin1@ka.t-com.hr
      * na broj faksa: 
047/ 522 237
      * osobno u upravi Doma zdravlja Ogulin radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
      * na broj telefona: 047/ 811 593
      * službenik za informiranje Doma zdravlja Ogulin: Ljiljana Bošnjaković, dipl. iur.

 

Dom zdravlja Ogulin ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem
informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu
troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te za troškove dostave tražene
informacije određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14, 15/14 i broj 141/22.).

Skip to content